De fleste mangler kompetanse innen byggfag, men takstingeniør Frank Severinsen kan som byggeleder hjelpe deg fra A til Å i byggeprosessen. Jeg lager anbudsdokumenter og hjelper deg og hente inn anbud fra entreprenørene/byggmestrene.

Sammen går vi gjennom anbud og hjelper deg og skrive kontrakten, samt lager en plan for byggeprosessen.

Ved å bruke en ansvarlig byggeleder ved nybygg eller rehabilitering kan kostbare overraskelser unngås. Jeg er da din representant på byggeplassen med ansvar for oppfølging og styring av tid, økonomi og kvalitet. Byggeleder er i tillegg et bindeledd mellom byggherre og utførende håndverkere. Generelt er det byggeleders oppgave å sørge for at byggearbeidet utføres i henhold til de forutsetninger som fremgår av inngåtte kontrakter og prosjektmateriale.

Hvem har behov for byggeledelse? Det er ingen minimumsstørrelse på et byggeprosjekt for å benytte byggeledelse. Byggelederens fagkunnskap gir trygghet for at arbeidene er i samsvar med byggekontrakten, samt at de valgte løsninger er i henhold til plan og bygningslov og utført etter god håndverkstradisjon. 

Kostnader
Kostnader til byggeledelse er en prosjektkostnad, og din sikkerhet for å få levert det du har avtalt. Byggeprosjekt som er preget av problemer og dårlig arbeid, mangler ofte byggeleder.


Takstmann Frank Severinsen AS

Besøksadresse: Rådhusveien 36, 4640 Søgne
Postadresse: Skarveien 15B, 4630 Søgne


Telefon 482 91 114
Epost: post@takstmann-severinsen.no